I Motiverende samtale beskrives fire grunnleggende og overlappende prosesser, sammen med spesifikke kliniske strategier som er utledet av dem. Vi skal se nærmere på og gi forklaringer på disse fire prosessene:

  • Engasjerende prosess – det relasjonelle fundamentet i Motiverende samtale
  • Fokuserende prosess – den strategiske prosessen i Motiverende samtale
  • Fremlokkende prosess – den motivasjonsstyrkende prosessen
  • Planleggende prosess – broen til endring

Den engasjerende prosessen handler om at behandler og klient etablerer en nyttig og samarbeidende relasjon, samt et engasjement for samtalen.

Den fokuserende  prosessen handler om å forhandle frem et spesifikt endringstema å fokusere på og samtale om.

Den fremkallende prosessen handler om å bruke kommunikasjonsverktøy og strategier som hjelp til å utvikle og styrke klientens indre motivasjon til å gjøre en endring. Det er i denne prosessen at selve MI-arbeidet skjer. Klienten får anledning til å uttrykke sine egne argumenter for endring og selv svare på spørsmålet om hvorfor hun / han ønsker å gjøre en endring. Klienten gis anledning til å snakke seg selv inn i en endring.

Den planleggende prosessen er aktuell når klientens motivasjon har økt tilstrekkelig slik at  hun / han begynner å tenke mer på og snakke mer om når og hvordan endringen kan skje enn om og hvorfor. Planleggingsprosessen innebærer at behandler både lokker frem endringssnakk og bistår klienten med å formulere og utarbeide en konkret plan for endringen.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet