Nasjonalt MI-nettverk

På oppdrag fra Helsedirektoratet ble det i 2010-2011 startet prosess med å etablere et nasjonalt nettverk i Motiverende samtale med utgangspunkt i kompetansesentrene sin virksomhet. KoRus vest Bergen koordinerer og leder det nasjonale MI-nettverket som har to samlinger årlig.

Nettverket skal være en faglig ressurs for Helsedirektoratet, en fagarena for kompetansesentrene og de skal bistå hverandre i strategier og innsats på MI området.

Målsetting med det nasjonale nettverket i MI er:

 • Å bidra til at kompetansesentrene vedlikeholder og videreutvikler allerede etablert kunnskap og ferdigheter innen MI.
 • Å ha et faglig forum for å utveksle erfaringer, få faglig påfyll og dele ny kunnskap, ideer, metoder og måter å formidle metoden.
 • Å bringe inn problemstillinger knyttet til implementering og drifting av MI.
 • Bistå Helsedirektoratet i å utarbeide kvalitetssikringssystemer for utøvelse av MI og kvalitetssikre kursholdere i regionene.
 • Å samarbeide med den nasjonale veiledningstjenesten MI-analyse, ved å bygge opp regionale veiledere som bistår aktuelle fagpersoner på tilbakemelding og veiledning på innsendte opptak av samtaler som blir analysert i ved kompetansesenteret i Bergen.

 

Regionale nettverk:

KoRus vest Bergen etablerte i 2012 et regionalt nettverk med fagpersoner fra ulike instanser og etater i kommunal sektor i regionen (Hordaland og Sogn og Fjordane). Disse fagpersonene hadde i forkant fått MI-opplæring, og har etter at nettverket ble opprettet fått veiledning gjennom bruk av MI-analyse. Fagpersonene i nettverket er nøkkelpersoner i MI inn mot egen kommune/tjeneste.

I dag er det to regionale MI-nettverk, ett i Hordland (Bergen) og ett i Sogn og fjordane (Førde). For å delta i nettverket må deltakerne ha grunnleggende forkunnskaper i Motiverende samtale tilsvarende introduksjons- og fordypningskurs eller tilsvarende.

KoRus vest Bergen leder og koordinerer de regionale MI-nettverkene i Hordaland og Sogn og i Fjordane.

 

Formålet med de regionale nettverkene er:

 • Å bidra til at ansatte i ulike instanser og etater i kommunal sektor i regionen vedlikeholder og videreutvikler allerede etablert kunnskap og ferdigheter innen MI
 • Å ha et faglig forum for å utveksle erfaringer, få faglig påfyll og dele ny kunnskap, ideer, metoder og måter å formidle metoden
 • Å samarbeide om MI-analyse

 

De regionale nettverkene i Hordaland og i Sogn og Fjordane har to til tre samlinger årlig og hvor fokus er:

 • Implementeringsprosesser i MI
 • Faglige nyheter i MI
 • Erfaringsutveksling knyttet til egen MI praksis og kompetansehevende tiltak inn i egen organisasjon/kommune.
 • Øvelser knyttet til ulike elementer i MI
 • Fokus på rollen som nøkkelperson/veileder i MI

 

Fagpersoner som ønsker å delta i Hordalands MI-nettverket melder seg gjennom Stiftelsen Bergensklinikkenes kurskatalog (hyperlink)

I det regionale MI-nettverket i Sogn og Fjordane skjer påmelding gjennom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet