En effektiv behandling eller intervensjon betyr ikke at den gir effekter i praksis. Hvordan den gjennomføres er av avgjørende betydning. Implementering er en bevisst prosess med utgangspunkt i en gjennomtenkt strategi, basert på empirisk kunnskap (Farbring, 2010).

Organisasjonen som gjennomfører behandlingen må være moden for det og se til at flere faktorer i miljøet virker i samme retning. Det nytter lite å kun sende sine medarbeidere på kurs i en evidensbasert metode og siden stole på at disse automatisk kommer til å anvende sine nye kunnskaper i sitt arbeid og automatisk forbedre sine klienter helse eller prognose. Effektiv implementering er avhengig av samspillet mellom individ-, ledelses- og organisasjonsnivå.

Betydningen av å implementere Motiverende samtale i praksis er knyttet til kunnskapen om innlæring av nye terapeutiske ferdigheter. Den evidensbaserte ”best practice”-metoden for å oppnå kompetanse i Motiverende samtale, er å kombinere faglige workshops i metoden, med strukturert og systematisk feedback og veiledning på egen samtalepraksis.

 

Formålet med implementering av Motiverende samtale er følgende:

 • Sikre at kunnskap blir værende
 • Få ledelse til å investere i ny kunnskap og følge opp ervervet kompetanse
 • Endre praksis i organisasjonen

En trener / veileder i MI bør se på seg selv som en dirigent som skal være involvert i og styre prosesser forut for, i løpet av og i etterkant av opplæringsprogrammet og sørge for å få alle parter til å interagere i harmoni.

 

Et eksempel:

I forkant av opplæringsprogrammet:

 • Møte med ledere og nøkkelpersoner i organisasjonen med fokus på å utvikle mål for opplæringen.
 • Når formålet med opplæringen er klart for alle; leder og medarbeider, fokuseres det på å skape motivasjon og ens forståelse for opplæringen ved f.eks. å utarbeide program, forberede en case, refleksjons-oppgave, lese artikkel, intervjue kollega/klient. I denne fasen er det videre sentralt å mobilisere ledere og inkludere dem gjennom læringskontrakter med medarbeiderne.

 

Under selve opplæringen fokuseres det på trening med kvalitet og enkle redskaper:

 • Innarbeide voksenlærings-pedagogikk i designet av undervisningen
 • Fokus på å opparbeide ferdigheter i MI
 • Muliggjøre feedback
 • Lage case spesifikk undervisning og øvelser

I etterkant av opplæringen er det sentralt å understøtte forbedringer og implementering:

 • Oppfølging og hjemmeoppgaver, deltagelse i en kollegaveildning, supervisjon og feedback av egen praksis (MITI), lage læringsgrupper, skape systemer som kan vedlikeholde og utvikle læring
 • Fortsette og gjenoppta samtaler om læringskontrakt mellom leder og medarbeider
 • KoRus vest Bergen vektlegger at opplæring i MI skal være en prosess og implementeres i tjenestene, og Motiverende samtale skjer derfor som kurs/veiledning og videreutvikles med veiledning og feedback på egen samtalepraksis ved bruk av den nasjonale veiledningstjenesten MI – analyse. Bergen har bistått flere kommuner med dette.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet