Skolevegring, skulk og diffuse helseplager – samarbeid mellom skole og hjem

Skolefravær ser alltid ut til å være et aktuelt tema, og ofte er det knyttet opp til frafallsproblematikken i videregående opplæring, og dette skoleåret 2016/2017 er det 10% regelen som har fått oppmerksomhet (Rundskriv om fraværsgrensen fra Utdanningsdirektoratet ).  Det er tilstrekkelig belyst at tilstedeværelse i både grunnskolen og i videregående skole har stor betydning for både faglig- og sosial læring. Og dess større fravær med store «hull» i læringen, dess større er sjansen for at en ikke fullfører videregående skole.

Samarbeidsprosjekt

Bergen kommune har et større skolefraværsprosjekt, som KoRus Bergen i samarbeid følger opp og veileder med:

Prosjektet er forankret i Fagavdeling skole og Etat for barn og familie, og prosjektleder er rådgiver for Etat for barn og familie og SLT-koordinator Ann-Magrit Grip: ann-magrit.grip@bergen.kommune.no

Det er 4 «pilotskoler» i prosjektet

  • Kirkevoll skole og Rådalslien skole i Ytrebygda bydel
  • Garnes ungdomsskole og Ytre-Arna skole i Arna bydel

Fokusområder i prosjektet

  • Gode rutiner på føring av fravær
  • Gode rutiner på oppfølging av fravær
  • Samarbeid skole-hjem
  • Samtalemetodikk – hvordan en kan ta opp og snakke med elever og foreldre om fravær

Hordaland fylkeskommune

Alle videregående skoler i Hordaland gjennomfører skolering i «Kjentmann» i perioden 2016-2018. Fravær og frafall er tema som blir aktualisert i løpet av denne skoleringen, med ekstra fokus på rus- og psykisk helse. Kontaktperson for Kjentmann er Randi Vartdal Knoff: knof@bergensklinikkene.no

Haugalandsløftet

10 kommuner er med i Haugalandsløftet (Fonna-regionen). Et av satsingsområdene her er skolefravær. KoRus Bergen og KoRus Stavanger er samarbeidspartnere i denne satsingen. Se egen nettside ovenfor. Kontaktperson for Haugalandsløftet er Marit Elisabeth Ness: marit.ness@haugalandsloftet.no

 

Kontaktperson for Oppvekst – skolefravær

Spesialkonsulent Reidar Dale

rdad@bergensklinikkene.no

Tlf.: 922 84 662/ 55 90 86 38

 

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet